Educación: prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo

05/07/2019

Obxecto: Convocar prazas de residencia a persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2019/20.

O número de prazas ofertadas é o seguinte: 

  • Centro Residencial Docente da Coruña: 18 prazas.
  • Centro Residencial Docente de Ourense: 6 prazas.
  • Centro Residencial Docente de Vigo: 6 prazas.

As persoas adxudicatarias de prazas de colaborador bolseiro utilizarán os servizos da residencia de forma gratuíta durante o período de funcionamento en que estea aberta aos residentes.

Solicitude, prazo e lugar de presentación:

1. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderán presentarse as solicitudes presencialmente no centro residencial docente e en calquera dos lugares e rexistros establecidos na norma reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación da solicitudes poderá empregarse calquera dos medios de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. O formulario normalizado de solicitude (anexo I) e o de comprobación de datos (anexo II), ademais estarán dispoñibles:

  • No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal
  • Nas dependencias dos centros residenciais docentes.

3. A solicitude deberá estar asinada pola persoa solicitante e implicará que acepta as bases da convocatoria, que reúne os requisitos esixidos nela, e que son certos todos os datos que constan na solicitude.

O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será ata o 2  de agosto de 2019.

 

Solicitude e tramitación en liña

 

Convocatoria: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190705/AnuncioG0534-270619-0001_gl.pdf

 

borde borde
borde borde
Xunta de Galicia
@ Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Consellería de Política Social
Suxestións e queixas |Aviso legal |Atendémolo/a