Política social: procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 de titularidade privada con prazas concertadas para o curso 2017/18.

08/03/2017

Obxecto: convocar e establecer o procedemento de adxudicación de praza nas escolas infantís 0-3 de titularidade privada que resultaron adxudicatarias do concerto de prazas do primeiro ciclo de educación infantil nas sete grandes cidades e nos concellos da súa área de influencia (código BS402G).

Persoas adxudicatarias

Poderá adxudicarse unha praza concertada aos nenos e nenas que estean nos seguintes supostos:

a) Renovación de praza.

Nenos e as nenas escolarizados/as nunha praza concertada durante o curso 2016/2017, sempre que non teñan cumpridos os tres anos de idade o 31 de decembro de 2017.

b) Novo ingreso.

1º. Nenos e nenas cun irmán/á que renove praza concertada durante o curso 2017/2018.

2º. Nenos e nenas solicitantes de praza para o curso 2017/2018 nas escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais e do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar que queden en lista de espera por falta de prazas dispoñibles e que nas respectivas solicitudes marcaran a opción de candidato/a a praza concertada.

Solicitude:

A solicitude tanto no suposto de renovación como de novo ingreso previsto no artigo 2. b) 1º, presentarase segundo o modelo oficial (anexo I desta orde), que estará dispoñible nos enderezos electrónicos: https://sede.xunta.gal e http://politicasocial.xunta.gal e que tamén se facilitará nos propios centros nos que se solicite praza e nas xefaturas territoriais da Consellería de Política Social.

Condicións e prezos das prazas:

Nas prazas en escolas infantís 0-3 con concerto de prazas poderase optar, en canto que teñen a condición de públicas, por unha das seguintes modalidades de servizo:

a) Atención educativa con comedor.

b) Atención educativa sen comedor.

A opción dos servizos elixidos manterase durante todo o curso, salvo circunstancias sobrevidas debidamente acreditadas que xustifiquen a necesidade de modificación da opción elixida inicialmente.

As familias usuarias dunha praza concertada nunha das escolas infantís obxecto desta orde aboarán mensualmente á escola infantil os prezos públicos establecidos polo Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar, segundo os tramos de renda per cápita da unidade familiar e dos descontos aplicables en cada caso.

 

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 10/04/2017

 

Solicitude e tramitación en liña

 

Convocatoria

 

Mais información: http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/escolas-infantis

 

borde borde
borde borde
Xunta de Galicia
@ Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Consellería de Política Social
Suxestións e queixas |Aviso legal |Atendémolo/a