Inicio  >  RESIDENCIAS TEMPO LIBRE

Forma de acceso:

A adxudicación das estadías na tempada estival regúlase mediante orde de carácter anual, podendo ser solicitada por:

  • As persoas maiores de idade ou menores, sempre que vaian en compañía dos seus proxenitores ou das súas proxenitoras ou titores ou titoras legais, e que teñan a súa residencia en territorio español.
  • As galegas e galegos residentes no exterior.

Publicada a orde anual de convocatoria de adxudicación das estadías no DOG, as solicitudes (segundo modelo oficial) remitiranse ás Residencias de Tempo Libre correspondentes e a adxudicación das prazas efectuaranse por sorteo de datas, que será público e terá lugar ante o/a xefe/a territorial da Consellería de Traballo e Benestar correspondente á localidade en que están situadas as residencias.

Servizos ofertados:

  • Servizos de residencia: aloxamento e manutención en réxime de pensión completa.
  • Servizos para non residentes: servizo de comedor para familiares e amizades das persoas residentes.

Estadía e mantenza dos/as residentes:

Mes Quenda Tempada Prezos/Persoa/Dia
xullo
Do 1 ao 10
Do 12 ao 20
Do 22 ao 30
Alta 37,26€
agosto
Do 1 ao 10
Do 12 ao 20
Do 22 ao 30
Alta 37,26€
setembro Do 1 ao 10 Alta 37,26€

Solicitudes:

Lugar de presentación das solicitudes:

  1. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 84/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

  2. Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado co selo de Correos na primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior á de peche da convocatoria.

A adxudicación de estadías efectuarase por sorteo de datas.

Mais información: http://benestar.xunta.es/web/portal/residencia-de-tempo-libre

RESIDENCIA DE TEMPO LIBRE DO CARBALLIÑO

Zona do Parque, s/n

32500 O Carballiño (Ourense)

Tel: 988 788 111

Correo electrónico:rtlcarballino@xunta.es

Situada no municipio de O Carballiño, ao NO da provincia de Ourense e inmersa na cunca do río Arenteiro, entre os declives meridionais da serra do Faro ao norte e o val do río Avia ao sur. Un lugar que se debe ter en conta polo seu excelente clima morno, e se pode aproveitar a estanza para gozar dos seus relaxantes augas termais, a pesca fluvial, a saborosa gastronomía e os recoñecidos viños do Ribeiro, o pan de Cea e a súa típica repostaría.

RESIDENCIA TEMPO LIBRE DE PANXÓN

Rúa Cansadoura, 2

36340 Nigrán (Pontevedra)

Tel: 986 365 125

Correo electrónico: rtlpanxon@xunta.es

A vila mariñeira de Panxón atópase no municipio de Nigrán, a 15 quilómetros de Vigo, nas estribacións do Val Miñor, entre a ría de Vigo e a enseada de Baiona, limitado polas serras que separan o val do Fragoso e as costas que nos levan ás paradisíacas illas virxes das Cíes. A residencia está situada en primeira liña, a nivel da costa na praia de Patos. Un marco ideal para gozar dunhas merecidas vacacións, aproveitado un clima suave tipo oceánico ou a gastronomía típica da zona, como son os peixes, os mariscos e demais produtos do mar.

borde borde
borde borde
Xunta de Galicia
@ Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Consellería de Política Social
Suxestións e queixas |Aviso legal |Atendémolo/a