>  AXUDAS ÁS FAMILIAS NUMEROSAS

AXUDAS ÁS FAMILIAS NUMEROSAS

Para o recoñecemento da condición de familia numerosa, a unidade familiar deberá estar formada por unha ou dúas persoas ascendentes e tres ou máis fillas e/ou fillos, sexan ou non comúns aos dous ascendentes.

Considéranse numerosas as familias con dúas fillas e/ou fillos que se atopen nos seguintes supostos:

 • Cando unha das fillas e/ou fillos teña unha discapacidade ou se atope incapacitada para traballar.
 • Cando ambos os ascendentes teñan unha discapacidade ou se atopen incapacitados para traballar ou, como mínimo, unha delas teña un grao de discapacidade igual o superior ao 65 %.

Tamén, terán a condición de familia numerosa as formadas por:

 • Tres ou máis irmás e/ou irmáns orfos de nai e pai ou dous maiores de 18 anos, se un deles ten unha discapacidade, conviven e teñen unha dependencia económica entre eles.
 • Dúas irmás ou irmáns orfos de nai e pai sometidos a tutela, acollemento ou garda, que convivan coa persoa titora, acolledora ou gardadora pero non ás súas expensas.
 • Nai ou pai separado ou divorciado con tres ou máis fillas e/ou fillos sexan ou non comúns, aínda que pertenzan a distintas unidades familiares, sempre que se atopen baixo a súa dependencia económica aínda que non convivan no domicilio conxugal. (No caso de que non existira o acordo das persoas proxenitoras sobre as fillas e/ou fillos que se deban considerar na unidade familiar terase en conta o criterio da convivencia).
 • Nai ou pai con dous vástagos cando o outro proxenitor falecera.

Requisitos

As persoas integrantes da unidade familiar deberán:

 • Residir legalmente no territorio español ou se teñen a súa residencia noutro estado membro da Unión Europea ou que sexa parte do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo que, como mínimo, unha das persoas ascendentes da unidade familiar, exerza unha actividade por conta allea ou por conta propia en España.
 • As persoas nacionais doutros países terán dereito ao recoñecemento da condición de familia numerosa sempre que sexan residentes en España todas as persoas membros que dean dereito aos beneficios recollidos na lei, nos termos establecidos na Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, reformada pola Lei orgánica 8/2000, do 22 de decembro, e a súa normativa de desenvolvemento.

As fillas/os e irmás/irmáns deben reunir as seguintes condicións:

 • Seren persoas solteiras e menores de 21 anos ou persoas cunha discapacidade ou incapacitadas para o traballo. Amplíase a idade ata os 25 anos se cursan estudos axeitados á súa idade e titulación ou encamiñados á obtención dun posto de traballo.
 • Conviviren coa persoa ascendente ou ascendentes.
 • Dependeren economicamente delas. Entenderase que manteñen a dependencia económica cando:
  • A/o filla/o obteña uns ingresos non superiores, en cómputo anual, ao salario mínimo interprofesional vixente, incluídas as pagas extraordinarias.
  • A/o filla/o estea incapacitada/o para o traballo e a contía da súa pensión, se a percibe, non exceda en cómputo anual, ao Indicador Público de Rendas de Efectos Múltiples (IPREM) vixente, incluídas as 14 pagas, agás que percibise pensión non contributiva por invalidez, en cuxo caso non operará tal límite.

Categorías

Especial:

 • as de cinco ou máis fillas e/ou fillos
 • as de catro no seguintes supostos:
  • Se, como mínimo, tres procedan de parto múltiple, adopción múltiple ou acollemento permanente ou preadoptivo múltiple.
  • Se os seus ingresos anuais, divididos polo número de persoas que compoñen a unidade familiar no superan en cómputo anual o 75% do IPREM vixente, incluídas pagas extras.

Xeral: O resto das unidades familiares.

Para estes efectos, cada filla ou fillo con discapacidade ou incapacidade para traballar computa coma dous co fin de determinar a categoría na que se clasifica a unidade familiar da que forma parte.

Documentos adxuntos

Ligazóns

borde borde
borde borde
Xunta de Galicia
@ Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Consellería de Política Social
Suxestións e queixas |Aviso legal |Atendémolo/a