>  AXUDAS ÁS FAMILIAS NUMEROSAS

AXUDAS ÁS FAMILIAS NUMEROSAS

Que é unha familia numerosa?

Aos efectos do recoñecemento da condición de familia numerosa, entenderase por familia numerosa aquela unidade familiar formada por:

 • Unha ou dúas persoas ascendentes e tres ou máis fillos/as, sexan ou non comúns.
 • Unha ou dúas persoas ascendentes con dúas/dous fillas/fillos (comúns ou non), cando unha/un teña unha discapacitado ou estea incapacitado para traballar.
 • Unha ou dúas persoas ascendentes con dúas/dous fillas/os (comúns ou non), cando ambas persoas ascendentes teñan unha discapacidade ou estean incapacitadas para traballar ou, como mínimo, unha delas teña un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 %.
 • Pai ou nai separados ou divorciados con 3 ou máis fillos (comúns ou non) aínda que estean en distintas unidades familiares, sempre que se encontren baixo a súa dependencia económica, aínda que non vivan no domicilio conxugal.No caso de que non houbese acordo dos pais sobre os fillos que deban considerarse na unidade familiar, terase en conta o criterio de convivencia.
 • Tres ou máis irmáns orfos/as de pai e nai ou dous, se un/unha ten unha discapacidade, maiores de 18 anos, que convivan e teñan unha dependencia económica entre eles.
 • Dous/dúas ou máis irmáns orfos/as de pai e nai sometidos a tutela, acollemento ou garda que convivan coa persoa titora, acolledora ou gardadora pero non ás súas expensas.
 • Pai ou nai con 2 fillos/as cando falecera a outra persoa proxenitora.
 • Para os efectos do recoñecemento, terán a mesma consideración que as/os fillas/os as persoas sometidas a tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo legalmente constituído. As/os menores que estiveran nalgunha destas situacións acaden a maioría de idade e permanezan na unidade familiar, conservarán a condición de fillas/os.

Condicións da familia numerosa:

As persoas membros da unidade familiar deberán ser españolas ou nacionais dun estado membro da Unión Europea ou dalgún dos restantes estados parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo (Islandia, Noruega e Liechtenstein) e ter a súa residencia en territorio español ou se a teñen noutro estado membro da Unión europea ou que sexa parte do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo que, como mínimo unha das persoas ascendentes da unidade familiar, exerza unha actividade por conta allea ou por conta propia en España.

As persoas nacionais doutros países terán dereito ao recoñecemento da condición de familia numerosa sempre que sexan residentes en España todas as persoas membros que dean dereito aos beneficios recollidos na Lei, nos termos establecidos na Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, reformada pola Lei orgánica 8/2000, do 22 de decembro, e a súa normativa de desenvolvemento.

As/os fillas/os ou irmáns deberán reunir as seguintes condicións:

 • Ser solteira/o.
 • Ser menor de 21 anos, agás que teñan unha discapacidade ou estean incapacitadas/os para traballar.
  A idade poderase estender ata os 25 anos se cursan estudios axeitados á súa idade e titulación ou encamiñados á obtención dun posto de traballo.
 • Vivir coa persoa ascendente ou ascendentes
  Entenderase en todo caso que a separación transitoria motivada por razón de estudos, traballo, tratamento médico, rehabilitación ou outras causas similares non rompe a convivencia entre persoas ascendentes e descendentes.
 • Depender economicamente da persoa ascendente ou ascendentes.
  Entenderase que manteñen a dependencia económica cando:
  • A/o filla/o obteña uns ingresos non superiores, en cómputo anual, ao salario mínimo interprofesional vixente, incluídas as pagas extraordinarias.
  • A/o filla/o estea incapacitada/o para o traballo e a contía da súa pensión, se a percibe, non exceda en cómputo anual, ao Indicador Público de Rendas de Efectos Múltiples (IPREM) vixente, incluídas as 14 pagas, agás que percibise pensión non contributiva por invalidez, en cuxo caso non operará tal límite.
  • A/o filla/o contribúa ao sostemento da familia e exista unha única persoa ascendente, se esta non estea en activo.
  • A/o filla/o contribúa ao sostemento da familia e unha ou as dúas persoas ascendentes estean incapacitadas para o traballo, xubiladas ou sexan maiores de 65 anos de idade, sempre que os ingresos das mesmas non sexan superiores, en cómputo anual, ao salario mínimo interprofesional vixente, incluídas as pagas extraordinarias.

Categorías

Especial:

 • as de cinco ou máis fillas e/ou fillos
 • as de catro no seguintes supostos:
  • Se, como mínimo, tres procedan de parto múltiple, adopción múltiple ou acollemento permanente ou preadoptivo múltiple.
  • Se os seus ingresos anuais, divididos polo número de persoas que compoñen a unidade familiar no superan en cómputo anual o 75% do SMI vixente, incluídas pagas extras.

Xeral: O resto das unidades familiares.

Para estes efectos, cada filla ou fillo con discapacidade ou incapacidade para traballar computa coma dous co fin de determinar a categoría na que se clasifica a unidade familiar da que forma parte.

Documentos adxuntos

Ligazóns

borde borde
borde borde
Xunta de Galicia
@ Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Consellería de Política Social
Suxestións e queixas |Aviso legal |Atendémolo/a