>  REXISTRO DAS PERSOAS MEDIADORAS

REXISTRO DAS PERSOAS MEDIADORAS

Requisitos de inscrición no Rexistro das Persoas Mediadoras

Segundo o Decreto 159/2003, do 31 de xaneiro polo que se regula a figura do mediador familiar, o Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia e o recoñecemento da mediación gratuíta, modificado pola Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (artigo 26), poderanse inscribir as persoas que reúnan os requisitos seguintes:

 • Estar en posesión de título oficial universitario ou de formación profesional superior e contar con formación específica para exercer a mediación, que se adquirirá mediante a realización dun ou varios cursos específicos impartidos por institucións debidamente acreditadas, que terán validez para o exercicio da actividade mediadora en calquera parte do territorio nacional.
 • Ter subscrito un seguro ou garantía equivalente que cubra a responsabilidade civil derivada da súa actuación nos conflitos nos que interveña.
 • Ter desenvolvido, polo menos durante dous anos inmediatamente anteriores á solicitude de habilitación para a inscrición, actividades profesionais no campo psicosociofamiliar.
 • Estar en posesión das licenzas ou autorizacións pertinentes para o exercicio da súa actividade profesional e, se é o caso, inscrito no colexio profesional.

Solicitude e documentación para inscrición no Rexistro das Persoas Mediadoras

Para solicitar a inscrición no rexistro de mediadoras/es de Galicia presentarase:

 • solicitude normalizada (Anexo I do Decreto 159/2003, do 31 de xaneiro) debidamente cuberta
 • documentación xustificativa dos requisitos establecidos
 • xustificante do pagamento das taxas establecidas a tal efecto, mediante o Modelo AI (autoliquidación de taxas)

  (Códigos: Consellería: Política Social - 14, Servizo: Secretaría - 001, Delegación: Servizos Centrais - 13, Taxa: Habilitación para o rexistro de mediación familiar - 303101 TAXAS: Habilitación para a inscrición no rexistro: 111,10€ - Modificación da inscrición: 14,81€)

Lugar de presentación de solicitudes:

 • por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co establecido no artigo 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e no artigo 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.
 • en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Documentos adxuntos

Ligazóns

borde borde
borde borde
Xunta de Galicia
@ Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Consellería de Política Social
Suxestións e queixas |Aviso legal |Atendémolo/a