Ingreso Mínimo Vital

01/06/2020

Obxecto

 

A creación e regulación do ingreso mínimo vital como prestación dirixida a previr o risco de pobreza e exclusión social das persoas que vivan soas ou integradas nunha unidade de convivencia, cando se atopen nunha situación de vulnerabilidade por carecer de recursos económicos suficientes para a cobertura das súas necesidades básicas.

 

O ingreso mínimo vital configúrase como o dereito subxectivo a unha prestación de natureza económica que garante un nivel mínimo de renda a quen se atope en situación de vulnerabilidade. A través deste instrumento perséguese garantir unha mellora de oportunidades reais de inclusión social e laboral das persoas beneficiarias.

En desenvolvemento do artigo 41 da Constitución Española, e sen prexuízo das axudas que poidan establecer as comunidades autónomas no exercicio das súas competencias, o ingreso mínimo vital forma parte da acción protectora do sistema da Seguridade Social como prestación económica na súa modalidade non contributiva.

 

 

Características

 

 1. Garante un nivel mínimo de renda mediante a cobertura da diferenza existente entre a suma dos recursos económicos de calquera natureza de que dispoña a persoa beneficiaria individual ou, no seu caso, os integrantes dunha unidade de convivencia, e a contía de renda garantida para cada suposto.
 2. Articúlase na súa acción protectora diferenciando segundo se diríxa a un beneficiario individual ou a unha unidade de convivencia, neste caso, atendendo á súa estrutura e características específicas.
 3. É unha prestación cuxa duración se prolongará mentres persista a situación de vulnerabilidade económica e se manteñan os requisitos que orixinaron o dereito á súa percepción.
 4. Configúrase como unha rede de protección dirixida a permitir o tránsito desde unha situación de exclusión a unha de participación na sociedade. Conterá para iso no seu deseño incentivos ao emprego e á inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de cooperación entre administracións.
 5. É intransferible. Non poderá ofrecerse en garantía de obrigas, nin ser obxecto de cesión total ou parcial, compensación ou desconto, retención ou embargo, salvo nos supostos e cos límites previstos no artigo 44 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

 

Persoas beneficiarias

 

 1. As persoas integrantes dunha unidade de convivencia.
 2. As persoas de polo menos 23 anos e menores de 65 anos que viven soas, ou que, compartindo domicilio cunha unidade de convivencia, non se integran na mesma, sempre que concorran as seguintes circunstancias:
  1. Non estar unidas a outra por vínculo matrimonial ou como parella de feito nos termos definidos no texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, salvo as que iniciasen os trámites de separación ou divorcio ou as que se atopen noutras circunstancias que poidan determinarse regulamentariamente, ás que non se lles esixirá o cumprimento desta circunstancia.
  2. Non formar parte doutra unidade de convivencia, de conformidade co previsto no presente real decreto-lei.

 

Non se esixirá o cumprimento dos requisitos de idade, nin os previstos nos apartados 1º e 2º, nos supostos de mulleres vítimas de violencia de xénero ou vítimas de trata de seres humanos e explotación sexual.

 

Non poderán ser beneficiarias da prestación do ingreso mínimo vital as persoas usuarias dunha prestación de servizo residencial, de carácter social, sanitario ou sociosanitario, con carácter permanente e financiada con fondos públicos, salvo no suposto de mulleres vítimas de violencia de xénero ou vítimas de trata de seres humanos e explotación sexual, así como outras excepcións que se establezan regulamentariamente.

As persoas beneficiarias deberán cumprir os requisitos de acceso á prestación, así como as obrigacións para o mantemento do dereito establecidas nesta normativa.

 

Titulares do ingreso mínimo vital

 

1. Son titulares desta prestación as persoas con plena capacidade de obrar que a soliciten e a percíban, en nome propio ou en nome dunha unidade de convivencia. Neste último caso, a persoa titular asumirá a representación da citada unidade.

A solicitude deberá ir asinada, no seu caso, por todos os integrantes da unidade de convivencia maiores de idade que non se atopen incapacitados xudicialmente.

2. As persoas titulares, cando estean integradas nunha unidade de convivencia, deberán ter unha idade mínima de 23 anos, ou ser maior de idade ou menor emancipado en caso de ter fillos ou menores en réxime de garda con fins de adopción ou acollemento familiar permanente, e deberán ser menores de 65 anos. Excepcionalmente, cando a unidade de convivencia estea integrada só por maiores de 65 anos e menores de idade ou incapacitados xudicialmente, será titular o maior de 65 anos que solicite a prestación.

En caso de non integrarse nunha unidade de convivencia, a idade mínima da persoa titular será de 23 anos, salvo nos supostos de mulleres vítimas de violencia de xénero ou vítimas de trata de seres humanos e explotación sexual, nos que se esixirá que a persoa titular sexa maior de idade.

3. No caso de que nunha unidade de convivencia existisen varias persoas que puidesen ostentar tal condición, será considerada titular a persoa á que se lle recoñeza a prestación solicitada en nome da unidade de convivencia.

4. Nos termos que se establezan regulamentariamente, a entidade xestora poderá acordar o pago da prestación a outro dos membros da unidade de convivencia distintos do titular.

 

5. Nun mesmo domicilio poderá haber un máximo de dous titulares.

 

Determinación da contía

 

1. A contía mensual da prestación de ingreso mínimo vital que corresponde á persoa beneficiaria individual ou á unidade de convivencia virá determinada pola diferenza entre a contía da renda garantida e o conxunto de todas as rendas e ingresos da persoa beneficiaria ou dos membros que compoñen esa unidade de convivencia do exercicio anterior sempre que a contía resultante sexa igual ou superior a 10 euros mensuais.

2. Considérase renda garantida:

 

 1. No caso dunha persoa beneficiaria individual, a contía mensual de renda garantida ascenderá ao 100 por cento do importe anual das pensións non contributivas fixada anualmente na lei de orzamentos xerais do estado, dividido por doce.
 2. No caso dunha unidade de convivencia a contía mensual da letra a) incrementarase nun 30 \\% por membro adicional a partir do segundo ata un máximo do 220 \\%.
 3. Á contía mensual da letra b) sumarase un complemento de monoparentalidad equivalente a un 22 \\% da contía da letra a) no caso de que a unidade de convivencia sexa monoparental. Entenderase por unidade de convivencia monoparental a constituída por un só adulto cun ou máis fillos menores cos que conviva, ou un ou máis menores en réxime de acollemento familiar permanente ou garda con fins de adopción ao seu cargo, cando constitúe o  sustentador único da unidade de convivencia.

 

3. Regulamentariamente determinarase o posible incremento das contías fixadas nos parágrafos anteriores cando se acrediten gastos de aluguer da vivenda habitual superiores ao 10 \\% da renda garantida que corresponda, na súa contía anual, en función do tamaño e configuración da unidade de convivencia.

4. Cando os mesmos fillos ou menores ou maiores incapacitados xudicialmente formen parte de distintas unidades familiares en supostos de custodia compartida establecida xudicialmente, considerarase, a efectos da determinación da contía da prestación, que forman parte da unidade onde se atopen domiciliados.

5. Para o exercicio 2020, a contía anual de renda garantida no caso dunha persoa beneficiaria individual ascende a 5.538 euros. Para a determinación da contía aplicable ás unidades de convivencia, aplicarase a escala establecida no anexo I sobre a base da contía correspondente a unha persoa beneficiaria individual.

 

 

 

Dereito á prestación, pago e duración

 

O dereito á prestación do IMV nacerá a partir do primeiro día do mes seguinte ao da data de presentación da solicitude.

O pago será mensual e realizarase mediante transferencia bancaria, a unha conta do titular da prestación

O dereito para percibir a prestación económica do IMV manterase mentres subsistan os motivos que deron lugar á súa concesión e se cumpran os requisitos e obrigas previstos no real decreto-lei.

Todas as persoas beneficiarias, integradas ou non nunha unidade de convivencia, estarán obrigadas a poñer en coñecemento da entidade xestora competente, no prazo de trinta días naturais, aquelas circunstancias que afecten o cumprimento dos requisitos ou das obrigas establecidas.

 

 

Documentación

 

O prazo para solicitar o IMV iníciase o luns 15 de xuño de 2020.

 

Irá acompañada da documentación necesaria para xustificar o cumprimento dos requisitos:

 

 1. A identidade tanto das persoas solicitantes como das que forman a unidade de convivencia, acreditarase mediante o DNI no caso dos españois ou o libro de familia ou certificado literal de nacemento, no caso dos menores de 14 anos que non teñan DNI, e mediante o documento de identidade do seu país de orixe ou de procedencia, ou o pasaporte, no caso dos cidadáns estranxeiros.
 2. A residencia legal en España, mediante a inscrición no rexistro central de estranxeiros, no caso de nacionais dos Estados membros da Unión Europea, Espazo Económico Europeo ou a Confederación Suíza, ou con tarxeta de familiar de cidadán da Unión ou autorización de residencia, en calquera das súas modalidades, no caso de estranxeiros doutra nacionalidade.
 3. O domicilio en España, co certificado de empadroamento.
 4. A existencia da unidade de convivencia acreditarase co libro de familia, certificado do rexistro civil, inscrición nun rexistro de parellas de feito nos termos do artigo 221.2 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, e certificado de empadroamento na mesma vivenda. A existencia da unidade de convivencia nos termos previstos no artigo 6.2 acreditarase co certificado de empadroamento onde conste todas as persoas empadroadas no domicilio do solicitante. As unidades de convivencia previstas no artigo 6.2.a) deberán acreditar a condición de vítima de violencia de xénero por calquera dos medios establecidos no artigo 23 da Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. En casos de separación ou divorcio, a unidade de convivencia establecida no artigo 6.2. b) acreditarase coa presentación da demanda ou resolución xudicial.
 5. Os requisitos de ingresos e patrimonio establecidos no presente real decreto-lei, para o acceso e mantemento da prestación económica de IMV, realizarase pola entidade xestora.
 6. A situación de demandante de emprego quedará acreditada co documento expedido para o efecto pola administración competente ou mediante o acceso por parte da entidade xestora a través dos medios electrónicos habilitados para o efecto.

 

Respecto dos documentos que non se atopen en poder da administración, se non poden ser achegados polo interesado no momento da solicitude, incluirase a declaración responsable do solicitante na que conste que se obriga a presentalos durante a tramitación do procedemento.

Para acreditar o valor do patrimonio, así como das rendas e ingresos computables para os efectos do previsto no presente real decreto-lei, e os gastos de aluguer, do titular do dereito e dos membros da unidade de convivencia, o titular do ingreso mínimo vital e os membros da unidade de convivencia cumprimentarán a declaración responsable que, para ese efecto, figurará no modelo normalizado de solicitude

 

Solicitude

 

Lugar de presentación

 

Preferentemente, na sede electrónica da Seguridade Social ou a través daqueles outras canles de comunicación telemática que o INSS teña habilitados para o efecto, sen prexuízo do que poida establecerse no marco dos convenios

 

Real Decreto-Lei 20/2020, do 29 de maio:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf

 

borde borde
borde borde
Xunta de Galicia
@ Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Consellería de Política Social
Suxestións e queixas |Aviso legal |Atendémolo/a