Programa Bono coidado, axudas económicas ás familias para a atención a domicilio de nenas e nenos menores de doce anos

10/11/2017

Obxecto: convocar as axudaspara as familias con nenos e nenas menores de doce anos que teñan a súa residencia en Galicia e precisen dun recurso personalizado a domicilio para cubrir necesidades puntuais derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais e as responsabilidades familiares que se produzan entre o 1 de outubro de 2017 e o 30 de setembro de 2018.

Persoas beneficiarias:  Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Bono coidado os pais/nais, titores/as, ou as persoas que teñan en situación de acollemento familiar ou garda preadoptiva nenos/as menores de doce anos residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se atopen nos supostos seguintes:

 • Ter unha nena ou un neno nacida/o con posterioridade ao 31 de decembro de 2005 respecto da anualidade 2017 e con posterioridade ao 31 de decembro de 2006 respecto da anualidade 2018.
 • Que a renda da unidade familiar, entendida como a suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro, non supere os 45.000 € ou os 13.500 € per cápita. Para estes efectos, terase en conta a declaración do IRPF do ano 2015 respecto da anualidade 2017 e do ano 2016 respecto da anualidade 2018.

Ademais, as persoas beneficiarias teñen que cumprir os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Tipo de axuda:  A axuda consistirá nunha achega para contribuír ao pagamento do importe de servizos de atención á infancia a domicilio, nos seguintes supostos convenientemente acreditados:

 • Enfermidade do/da menor e imposibilidade de ser coidado/a polos membros da unidade familiar.
 • Enfermidade da persoa coidadora habitual.
 • Asistencia da persoa coidadora habitual a entrevistas de traballo ou cursos de formación.
 • Situacións puntuais de carácter laboral ou de coidado, tanto do cónxuxe ou parella como de familiares ata o segundo grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade, que impidan a atención do/da neno/a polos membros da unidade familiar.

Con carácter xeral, concederase un máximo de 80 horas por familia para a totalidade do período subvencionado; un máximo de 20 horas corresponderá a anualidade 2017 e de 60 horas á anualidade 2018). O número total de horas concedido incrementarase un 15 \% por cada fillo/a menor de doce anos a partir do primeiro.

A contía da dita axuda estará en función da renda per cápita da unidade familiar, de acordo cos seguintes tramos:

 • Renda per cápita familiar ata 3.750 euros: 14 €/hora.
 • Renda per cápita familiar superior a 3.750 e ata 7.500 euros: 11 €/hora.
 • Renda per cápita familiar superior a 7.500 e ata 10.000 euros: 9 €/hora.
 • Renda per cápita familiar superior a 10.000 e ata 13.500 euros ou superior dentro dos límites establecidos no artigo 3.1.b): 7 €/hora.

O período subvencionable comprenderá desde o 1 de outubro de 2017 ata o 30 de setembro de 2018.

Pagamento e xustificación da axuda: Notificada a resolución de concesión, as persoas beneficiarias disporán en cada anualidade dunha subvención de ata o máximo de horas,a cal se fará efectiva logo de achegar á xefatura territorial correspondente a seguinte documentación:

 • Solicitude de pagamento (anexo III).
 • Facturas orixinais (ou documentos de valor probatorio equivalente) dos gastos realizados, onde conste expresamente a identificación (nome e DNI) da persoa que recibe o servizo e o día e hora/s en que se prestou e o nome e NIF da persoa ou empresa que emite a factura e prestou o servizo. As facturas deberán cumprir os requisitos establecidos no Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.
 • Xustificantes bancarios que acrediten o pagamento da factura. Aceptarase a xustificación do pagamento en efectivo mediante un recibo do/da provedor/a asinado sobre a factura, con indicación do nome e apelidos de quen recibe os fondos e o seu DNI, para gastos inferiores a 1.000 euros, conforme o previsto no artigo 42.3 do Regulamento da Lei 9/2017, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.
 • Xustificación documental da situación puntual que dá dereito á percepción da axuda: xustificante médico de enfermidade do/da neno/a, da persoa coidadora habitual ou do cónxuxe ou parella e de familiares ata o segundo grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade; certificado de asistencia a entrevistas de traballo ou cursos de formación; certificado da empresa acreditativo do motivo de carácter laboral que impide o coidado do/da neno/a ou declaración responsable e documentos de alta censual (modelo 036) e de alta na Seguridade Social para o caso de traballadores/as autónomos/as

Lugar e prazo de solicitude:

As solicitudes, xunto coa documentación requirida, presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es). Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

As solicitudes de axuda poderán presentarse dende o día 11de novembro do 2017 ata o 30 de abril de 2018.

A concesión destas axudas terá como límite global as dispoñibilidades orzamentarias consignadas para esta finalidade.

 

Solicitude e tramitación en liña

 

 

Convocatoria

 

Terminou o prazo de presentacion Data límite:30/04/2018
borde borde
borde borde
Xunta de Galicia
@ Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Consellería de Política Social
Suxestións e queixas |Aviso legal |Atendémolo/a